Yhdistyksen säännöt

Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistysten säännöt    

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SUOMEN TURNER YHDISTYS ry

ja sen kotipaikka on  HELSINKI
 

Yhdistyksen toiminta-alueena on

SUOMI

 

2 § Toiminnan tarkoitus
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää turnerin oireyhtymän diagnoosin saaneiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.
 

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Neuvoo ja opastaa jäsenistöä turnerin oireyhtymää koskevissa asioissa sekä edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa oikeuksien valvonnan ja vaikuttamisen keinoin omalla toiminta-alueellaan.

2. Edistää jäsenten osallistumismahdollisuuksia elämän kaikilla osa-alueilla.

3. Edistää jäsentensä toimintakyvyn ylläpitämistä sekä kuntoutusta.

4. Järjestää juhla-, tiedotus-, kulttuuri- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja tuottaa turnerin oireyhtymään henkilöiden asiaa käsitteleviä julkaisuja ja kirjallisuutta
sekä muuta materiaalia.

5. Järjestää jäsenilleen koulutus-, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukee jäsenistöä osallistumaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja järjestää vertaistukitoimintaa.

6. Edistää jäsentensä liikuntamahdollisuuksia järjestämällä tapahtumissaan urheilullista ohjelmaa.

7. Voi avustaa mahdollisuuksien mukaan jäseniä ja heidän perheitään taloudellisen tai muun tuen avulla.

8. Perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä toimikuntia ja alaosastoja.

9. Toimii yhteistyössä vammaisten asioita ajavien muiden järjestöjen ja yhteisöjen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

10. Hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä, arpajaisilla, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

 

JÄSENET

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä turnerin oireyhtymän diagnoosin saanut henkilö tai hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.  Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.


YHDISTYKSEN KOKOUKSET

5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Kutsu vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää julkaisemalla kutsu vuosikokouksen päättämällä tavalla. Kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

 

6 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi on esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto.

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille edelliselle toimintakaudelle.

4. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

5. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten.

6. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

7. Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintakaudelle.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimintakaudeksi vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Puheenjohtajalla on oltava turnerin oireyhtymä.

9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

10. Valitaan hallituksen jäsenet vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

11. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) varsinaista tilin- tai toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi (1-2) varatilin- tai toiminnantarkastajaa seuraavalle toimintakaudelle. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

12. Valitaan tarpeelliset toimikunnat.

13. Vahvistetaan varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle.

14. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta.

15. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

16. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

17. Hallituksen jäsenellä on myös tarvittaessa mahdollisuus osallistua hallituksen kokoukseen etäyhteydellä. Hallitus voi tarvittaessa järjestää ajankohtaisista asioista neuvotteluita skypen tai sähköpostin välityksellä.

 

YHDISTYKSEN HALLITUS

7 § Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 5-10 jäsentä. Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. Hallituksen jäsenten toimintakausi kestää vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

Yli puolella hallituksen jäsenistä on oltava turnerin oireyhtymä.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa eri vuosina.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään puolet hallitukseen kuuluvista sitä kirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei vaatimusta noudata, kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa kokouskutsu.

Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.
 

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1. Johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti.

2. Toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

3. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.

4. Hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottaen huomioon sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet ja päätökset.

5. Huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

6. Laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

7. Laatia syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.

8. Kutsua koolle yhdistyksen vuosikokous sekä valmistella ja antaa lausunnot siellä esitettävistä asioista.

9. Hyväksyä jäsenet.

10. Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenen
- täydellinen nimi
- syntymäaika
- kotipaikka ja postiosoite
- ulkomaalaisesta kansalaisuus

11. Nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokousten sekä hallituksen asettamat toimikunnat hoitavat huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan tili- ja muut selvitykset hallitukselle.

12. Ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja palvelusuhteen ehdot.

13. Edustaa yhdistystä.

14. Valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on.
 

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

9 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut.

2. on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta muistutuksesta huolimatta kyseisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

Ennen erottamista jäsenelle tulee antaa tilaisuus selvityksen antamiseen.

Hän, joka on erotettu, voi valittaa hallituksen päätöksestä kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon päätöksestä. Kun valitus tulee käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on asiasta mainittava kokouskutsussa. Hallituksen tekemä erottamispäätös astuu voimaan valitusajan päätyttyä tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän päätöksen.

 

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun hallituksen nimeämän henkilön kanssa.


11 § Kunniajäsenyys

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi.

Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on työskennellyt yhdistyksen hyväksi.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

12 § Yhdistyksen sääntöjen muutos

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa.  Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta tarkoittava ehdotus saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä.

Sääntömuutos on alistettava Invalidiliitto ry:n hallituksen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

13 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys.

Yhdistyksen tultua puretuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat sen tarkoitusperien edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla.

Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä purkautumisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä Invalidiliitto ry:n hallitukselle.


VOIMAANTULOSÄÄNTÖ

Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin.